SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

Sakrament Chrztu świętego w naszej parafii sprawowany jest wIII niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 13.00, w Uroczystość Bożego Narodzenia i w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - podczas Mszy świętej o godz. 13.00.

 

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany dzieciom zamieszkałym na terenie naszej parafii.

Rodzice dziecka powinni trwać w sakramentalnym związku małżeńskim.

Rodzice chrzestni muszą:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • być praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania.

 

Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych przed Chrztem dziecka odbywa się zawsze w pierwszy piątek miesiąca (w którym ma być udzielony Sakrament chrztu św.) o godzinie 19.00 w sali na plebanii. Spotkanie prowadzi ks. Paweł Powierża.

Wymagane dokumenty:
 

 • Metryka urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał, do wglądu).
 • Zaświadczenie konkordatowe lub metryka ślubu kościelnego rodziców dziecka.
 • Zaświadczenia o możliwości pełnienia roli rodzica chrzestnego z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.
 • Zaświadczenia o spowiedzi rodziców i chrzestnych (przed uroczystością chrztu).

 

Spisanie aktu chrztu odbywa się w tygodniu poprzedzającym udzielenie chrztu w kancelarii parafialnej. Brakujące dokumenty chrzestnych i ich podpisy należy złożyć w niedzielę ok. 20 minut przed Mszą św. (godz. 12.40) w zakrystii kościoła. Do chrztu konieczna jest biała szatka i świeca chrzcielna.

 

Co trzeba wiedzieć o sakramencie chrztu

 

Dopuszczenie dzieci do Sakramentu Chrztu
"Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników." ( Obrzędy Chrztu dzieci, s. 20 ).

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 868:

Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

 1. Aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują.
 2. Aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane po katolicku ; jeśli jej zupełnie nie ma, CHRZEST NALEŻY ODŁOŻYĆ.

 

Obowiązki rodziców dziecka

Przygotowanie do świadomego udziału w życiu Kościoła jest sprawą dużej wagi, dlatego rodzice powinni przemyśleć i przemodlić decyzję ochrzczenia swego dziecka, aby byli pewni, że przykładem swojego życia będą prowadzili je do dojrzałej wiary.

Wychowanie w wierze oznacza doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez:

 • przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół Katolicki,
 • nauczenie dziecka modlitwy,
 • posyłanie na naukę religii w szkole,
 • doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii (Msza św. niedzielna), później do sakramentu bierzmowania oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

 

Przygotowanie do Sakramentu Chrztu Świętego dzieci dla rodziców bez sakramentalnego związku małżeńskiego

 

Gdy rodzice są związani kontraktem cywilnym (z przeszkodami kanonicznymi)

Jeżeli rodzice żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny) i nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych (węzeł małżeński, tzn. wcześniejsze małżeństwo sakramentalne przynajmniej jednego z partnerów), a jednak praktykują wiarę w tym, co jest dla nich możliwe i złożą oświad­czenie (a wraz z nimi chrzestni), że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej, wówczas może być ono ochrzczone.

 

Gdy rodzice są związani kontraktem cywilnym (bez przeszkód kanonicznych)lub żyją w konkubinacie.

Gdy o chrzest dziecka proszą rodzice niezwiązani sakramentem małżeństwa, Kościół czuje się szczególnie zobowiązany wezwać tych ludzi do odnowy duchowej. Interes duchowy dziecka leży w tym, żeby jego rodzice byli możliwie blisko Chrystusa, bo tylko wówczas mogą dawać swojemu dziecku prawdziwe świadectwo wiary. Tymczasem rodzice nie mający ślubu kościelnego znajdują się w sytuacji niewątpliwie niezgodnej z wolą Chrystusa. W przypadku gdy ludzie ci nie mają istotnych przeszkód kanonicznych do zawarcia małżeństwa, Kościół ma prawo oczekiwać od nich, że przybliżą się do Chrystusa przynajmniej tyle, na ile jest to aktualnie możliwe. Obowiązkiem księdza jest, by małżonkom, którzy nie mają przeszkód prawnych, zaproponował najpierw zawarcie małżeństwa. Bo ani chrzest, ani ślub nie jest "moją osobistą sprawą". To sprawa całej wspólnoty Kościoła. Tak jak wspólne życie w tzw. konkubinacie to nie "mój prywatny interes", tylko kwestia o wiele poważniejsza. Dotyczy bowiem zgorszenia, nieuczciwości, fałszowania prawdy o człowieku i jego powołaniu do życia w rodzinie. Temu, kto chce nosić miano chrześcijanina, nie może to być obojętne.

 

Obowiązki rodziców chrzestnych

Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest posiadał chrzestnego. Chrzestnym według Prawa Kanonicznego (kan. 874 § 1) może być tylko ten, kto:

 • jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania (min. 16 lat),
 • sam już przystąpił do Sakramentu Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii,
 • należy do Kościoła Katolickiego i żyje zgodnie z nauką Chrystusa (przystępuje regularnie do sakramentów świętych).

Zadaniem duszpasterza jest sprawdzenie, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół.

Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim, osób nie uczęszczających do kościoła oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację.

 

Pozwolenie na chrzest w innej parafii

Wydawane jest tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach i można je uzyskać w kancelarii parafialnej.